Skip Navigation Linksپویش حرفه ای t
پویش حرفه ای
اطلاعات مربوط به ادوار مختلف جشنواره علوی در این بخش موجود می باشد
برای شرکت درپویش تولید محتوای حرفه ای پس از مطالعه فراخوان، موضوعات دلخواه خود را از بین موارد زیر انتخاب کرده و در مرحله بعد قالب آثار خود را مشخص نمایید.

Untitled 1